logowaniepolski English Русский German Czech Italian    
   
 
 
Biuro czynne: Pn - Pt 8:00 - 17:00
+48 695 896 041

             facebook instagram
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
promocja
zamów próbki
mozaiki kolekcja mozaiki luxury mozaiki baseny MOSAIC BOUTIQUE
REGULAMIN sklepu internetowego


I. Postanowienia ogólne

    Sklep internetowy, który znajduje się pod adresem www.supermozaika.pl, zwany dalej e-sklepem   , umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
    Właścicielem i prowadzącym sprzedaż w e-sklepie primavera.sklep.pl jest Anvapol Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej 21-500, ul. Brzeska 170a (zwany dalej: Sprzedawcą), Regon: 060138430, NIP: 5372412552. KRS:0000257511
    Kupujący może składać reklamację na adres Anvapol Sp. z o.o. ul. Brzeska 170a, 21-500 Biała Podlaska, zwrot towaru winien nastąpić na adres : Anvapol Sp. z o.o. ul. Brzeska 170a, 21-500 Biała Podlaska.
    Sprzedawca oferuje prezentowane w e-sklepie  towary w określonych cennikiem cenach i wg poniższych zasad.
    Kupujący to osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji swojego zamówienia i dokonała określonej w cenniku opłaty, wyraziła zgodę w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r., numer 101, pozycja 926 z późniejszymi zmianami) na przetwarzanie jej danych osobowych zawartych w formularzu zamówieniowym w celach korzystania ze e-sklepu oraz ewentualnie dla celów marketingowych związanych z jego funkcjonowaniem.
    Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
    Sprzedający oświadcza, że prowadzi działalność z zachowaniem dobrych obyczajów i w sposób, który nie zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu.


II. Zawarcie umowy (dokonywanie zakupów)

    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez system dokonywania zakupów będący integralną częścią e-sklepu .
    Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
    Niezbędnym warunkiem zawarcia umowy i realizacji zamówienia jest udostępnienie wszystkich danych wymaganych w formularzu zamówienia.
    Zastrzega się, że Sprzedawca może w przypadku nieprawidłowości w zamówieniu niezbędnych do realizacji przesyłki (w szczególności dotyczy to nieprawidłowego przedstawienia danych osobowych lub  teleadresowych) odstąpić od realizacji zamówienia. W przypadku przesyłek opłaconych przelewem zastrzeżenie to wymaga wcześniejszego, całkowitego zwrotu dokonanej opłaty na rzecz Kupującego i na koszt Sprzedawcy na rachunek, z którego dokonany został przelew.
    W celu dokonania zamówienia Kupujący może złożyć zamówienie albo dokonać jednorazowej rejestracji użytkownika e-sklepu . Rejestracja ta jest bezpłatna. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r., numer 101, pozycja 926 z późniejszymi zmianami)". Kupującemu przysługuje w każdym czasie prawo wglądu w dane własnego konta użytkownika, w szczególności we własne dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania i usunięcia.
    Sprzedawca, w związku ze złożonym zamówieniem może kontaktować się z Kupującym, w szczególności  w celu dokonania weryfikacji zamówienia. Weryfikacja ta będzie dokonywana przed realizacją zamówienia. Dotyczy ona w szczególności połączeń telefonicznych lub korespondencji email z Kupującym celem stwierdzenia prawidłowości zamówienia. Kontakt odbywa się na koszt Sprzedawcy.
    Sprzedawca podaje do wiadomości Kupującego informacje dotyczące zamawianego towaru przed wysłaniem zamówienia.


III. Cena i warunki zapłaty

    Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, zapłata obejmuje cenę towaru oraz koszty dostawy.
    Cena towaru wynika z oferty e-sklepu  oraz treści zamówienia złożonego przez Kupującego zgodnie z obowiązującym w e-sklepie cennikiem.
    Kupujący ma możliwość zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem przelewu - przedpłata, karty płatniczej, ePrzelewu albo za pobraniem.
    Dokonując przelewu bezwzględnie należy w tytule przelewu podać nadany w potwierdzeniu numer zamówienia. Jest to warunek niezbędny dla realizacji zamówienia. W przypadku, gdy nie zostanie spełniony, Sprzedawca podejmie próbę uzyskania tego numeru od Kupującego. W przypadku niemożności zidentyfikowania wpłaty, jej kwota zostanie zwrócona na rachunek Kupującego w terminie do 7 (siedmiu) dni, a dotyczące jej zamówienie zostanie uznane za nieważne i anulowane.
    Numer rachunku bankowego, na który można dokonywać wpłat w polskiej walucie: 19 1750 1367 0000 0000 0735 44 87  - prowadzony przez  Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20, 00-549
    Cena towaru zawiera w sobie wszelkie opłaty związane z wprowadzeniem towaru, co oznacza, iż oferowana cena jest ceną brutto towaru wyrażoną w PLN (koszty dostawy określa rozdział V regulaminu).
    Paragon jest standardowym dokumentem potwierdzającym zakup.
    Faktura VAT wystawiana jest dla firmy oraz osoby prywatnej na życzenie Kupującego.
    Sprzedawca przestaje być związany zamówieniem Kupującego, złożonych w systemie przedpłaty w przypadku, gdy w terminie 14 dni od dnia wysłania e-mail potwierdzającego zamówienie na wskazany rachunek nie wpłynie zapłata (płatność przelewem lub kartą).
    Sprzedawca nie żąda od konsumenta opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione przez przedsiębiorcę koszty w związku z tym sposobem zapłaty


IV. Czas realizacji oraz dostawy zamówienia

    W przypadku zamówień opłaconych przelewem, kartą płatniczą lub w systemie e-płatności Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za zamówienie, w przypadku zapłaty za pobraniem - niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia.
    Dostawa zostanie zrealizowana poprzez firmę kurierską. Dostawa na terenie Polski nastąpi nie później niż 5 dni od dnia otrzymania zapłaty w przypadku płatności przelewem, kartą płatniczą lub w systemie e-płatności albo w terminie 5 dni od dnia otrzymania zamówienia w przypadku płatności za pobraniem.
    Zakupiony towar zostanie wysłany na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia –  miejsce spełnienia świadczenia.
    Przesyłka oklejona jest taśmą, która jest jednocześnie plombą, jej uszkodzenie jest równoznaczne z naruszeniem przesyłki.
    Kupujący ma prawo nie przyjąć uszkodzonej przesyłki (odmowa przyjęcia).


V. Koszt dostawy

    Koszt dostawy zostanie podany do akceptacji Kupującego na etapie dokonywania zamówienia.
    Określenie kosztu dostawy będzie uzależnione od wagi i wymiarów przesyłki oraz sposobu płatności. Każdorazowo wysokość opłaty będzie dostępna dla Kupującego do jego wiadomości - przed potwierdzeniem złożenia zamówienia.
    Opłatę związaną z dostarczeniem przesyłki oraz obsługą płatności w ustalonej na zamówieniu kwocie pokrywa Kupujący, chyba że Sprzedawca zdecyduje na mocy wprowadzonej oferty promocyjnej, o zwolnieniu Kupującego z konieczności poniesienia takiej opłaty w całości lub w części – informacja o ofercie promocyjnej będzie podana do wiadomości Kupującego przed potwierdzeniem zamówienia.
    Koszt dostawy stanowi osobną pozycją na zamówieniu oraz dokumencie rozliczeniowym (faktura albo paragon) wystawionym przez Sprzedawcę dla Kupującego i będzie stanowił część całkowitej wartości zamówienia.
    Koszt dostawy poza terytorium Polski ustalany będzie indywidualnie z obsługą e-sklepu .


VI. Reklamacje

    Uprawnienia Kupującego, który jest konsumentem, wynikające z postanowień niniejszego punktu są niezależne od uprawnień przysługujących na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ).
    W przypadku, gdy Kupujący stwierdzi w zakupionym towarze wady jakościowe lub ilościowe powinien skontaktować się z obsługą e-sklepu w celu określenia sposobu jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji.
    Protokół reklamacji Kupujący może pobrać ze strony e-sklepu. Wypełnia jego wszystkie pola, a następnie odsyła zwrotnie drogą mailową. Kupujący ma prawo złożyć także reklamację w formie pisemnej lub e-mail.
    W przypadku odsyłania towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia reklamowanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Adres wysyłki:  Anvapol Sp. z o.o. ul. Brzeska 170a, 21-500 Biała Podlaska.
    Sprzedawca, za pośrednictwem firmy kurierskiej, na swój koszt odbierze towar od Kupującego.
    W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Kupującemu zostaną zwrócone pieniądze. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot zostanie wykonany na rachunek karty płatniczej, z której dokonana była zapłata.
    Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
    Wymiary produktów podane w e-sklepie mogą się różnić od rzeczywistych o +/- 2%, co wynika z procesów technologicznych.
    Uprawnienia z tytułu wad jakościowych wygasają:

    1) w terminie określonym kartą gwarancyjną w przypadku, gdy taka karta została dostarczona wraz z towarem - informacje o czasie trwania gwarancji oraz link do dokumentu lub do podstrony, na której znajdują się informacje odnośnie treści gwarancji zamieszczonej w karcie produktu na stronie sklepu. 

    2) w przypadku rękojmi w terminie dwóch lat od dnia wydania rzeczy

    3) uprawnienia z tytułu wad ilościowych winny być zgłoszone niezwłocznie po odbiorze przesyłki, nie później niż w terminie 7 dni.

    W przypadku, gdy kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania rzeczy konsumentowi albo wskazanemu przez Konsumenta przewoźnikowi.
    Sprzedawca dostarcza rzeczy bez wad.


VII. Uprawnienia Kupującego – Konsumenta: Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

    W przypadku, gdy Konsument chce odstąpić od umowy i dokonać zwrotu towaru może skontaktować się z obsługą e-sklepu  w celu określenia sposobu przeprowadzenia zwrotu towaru.
    Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia zwracanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Adres wysyłki:  Anvapol Sp. z o.o. ul. Brzeska 170a, 21-500 Biała Podlaska.
    Przesyłki wysłane na adres Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane.

    Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ). od umowy zawartej ze Sprzedawcą Konsument może odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14  (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
    Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez e-sklep  do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
    Pieniądze zostaną zwrócone w terminie do 14 (czternastu dni) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, z tym zastrzeżeniem, że sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. (W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot zostanie dokonany na rachunek karty płatniczej, z której dokonana była zapłata).
    Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
    Sprzedający nie zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.
    Konsument może zwrócić rzecz za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS, której adresy Kupujący znajdzie tutaj, opłatę za przesyłkę w takim przypadku pokrywa Kupujący
    Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
    Ze względu na gabaryty i wagę towaru, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa.
    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia zwracanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Adres wysyłki:  Anvapol Sp. z o.o. ul. Brzeska 170a, 21-500 Biała Podlaska.
    Przesyłki wysłane na adres Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane.


VIII. Poufność danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest „ANVAPOL” SP. Z O.O. z siedzibą w Białej Podlaskiej pod adresem ul. Brzeska 170A, 21-500 Biała Podlaska, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257511, REGON 060138430, NIP 5372412552 (zwaną dalej „Sprzedawcą”)

2) Inspektorem ochrony danych w „ANVAPOL” SP. Z O.O. jest Pan Paweł Chmielewski, adres e-mail: anvapol@interia.pl.

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z „ANVAPOL” SP. Z O.O. umowy o świadczenie usług oferowanych i wykonania tej umowy, a także wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

4) „ANVAPOL” SP. Z O.O. jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych podwykonawcom. Przekazanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie zawartej przez Ciebie umowy oraz na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

5) Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG.

6) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie umowy o świadczenie usług oferowanych przez „ANVAPOL” SP. Z O.O., w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie umowy o świadczenie usług oferowanych przez Sprzedawcę. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

7) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

8) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

9) W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług oferowanych, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez „ANVAPOL” SP. Z O.O. ciążącego obowiązku prawnego - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Sprzedawcy informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

10) Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Wyrazisz na to zgodę.


IX Prawo własności intelektualnej

Cała zawartość stron internetowych e-sklepu  (ilustracje, tekst, nazwy, marki, zdjęcia, video) jest własnością Sprzedawcy. Każda częściowa lub całkowita reprodukcja zawartości dokonana dowolnym sposobem i na dowolnym nośniku wymaga wcześniejszej i wyraźnej zgody Sprzedawcy. Wszystkie informacje, zawartość, oprogramowanie chroni prawo własności intelektualnej i copyright. Sprzedawca może udzielić prawa do kopiowania, wyświetlania czy dystrybucji całej zawartości strony. Każde bezprawne użycie tej zawartości przez osoby trzecie może stanowić przedmiot przewidzianych w przepisach prawa postępowań.


X. Postanowienia końcowe

Sprzedawca, w wypadku, gdy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie e-sklepu  w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty oraz wprowadzania nowych towarów. Zmiany cen, parametrów, warunków dostaw itp. nie dotyczą zamówień złożonych i potwierdzonych.

Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny, a w odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ).

Strony mogą dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu przed sądem, w postępowaniu mediacyjnym lub przed wspólnie ustalonym przez strony sądem polubownym.
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas ( Anvapol Sp. z o.o. ul. Brzeska 170a, 21-500 Biała Podlaska, Tel. +4883 343 38 13 ; +48 695896041 sklep@supermozaika.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Sprzedający nie zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.ZAŁĄCZNIK Nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY -PROTOKOL-zwrotu-odstapienie-od-umowy.odt

Kontakt
Biuro czynne: Pn-Pt 8:00 - 16:00
kom. +48 695 896 041
tel. +48 83 343 38 13
kontakt@primavera-home.com


PayPal

Instagram facebook google +
Tax Free
© 2014 PRIMAVERA         Oprogramowanie sklepów internetowych web-market.pl
Aby zapewnić Państwu najlepsza formę prezentacji i możliwość szybkiego złożenia zamówienia na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności » »